Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 -1931 vì

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 28/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 -1931 vì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 -1931 vì Xô viết là hình thái sơ khai của chính quyền của dân, do dân và vì dân

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 ở Việt Nam đều khẳng định trong thực tiễn

Phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 ở Việt Nam đều khẳng định trong thực tiễn bước phát triển của cách mạng trên hai địa bàn chiến lược nông thôn và thành thị.

Phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 ở Việt Nam đều khẳng định trong thực tiễn

Phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939 và phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 ở Việt Nam đều khẳng định trong thực tiễn khả năng cách mạng to lớn của quần chúng nhân dân khi được tổ chức và giác ngộ.

Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm phải xây dựng một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học xây dựng liên minh công nông là vấn đề chiến lược của cách mạng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam

Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa các lợi ích dân tộc và giai cấp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm sử dụng bạo lực cách mạng để giành và giữ vững chính quyền cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam

Yếu tố nào sau đây quyết định bước phát triển nhảy vọt của phong trào cách mạng 1930-1931 so với các phong trào yêu nước trước đó ở Việt Nam?

Yếu tố: Có sự lãnh đạo thống nhất của một chính đảng cách mạng đã quyết định bước phát triển nhảy vọt của phong trào cách mạng 1930-1931 so với các phong trào yêu nước trước đó ở Việt Nam.

Tính chất triệt để của phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931 được biểu hiện ở chỗ

Tính chất triệt để của phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931 được biểu hiện ở chỗ: Không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc và giai cấp.
Giải thích
Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931 mang tính chất triệt để khi dùng bạo lực tấn công vào đế quốc và bọn tay sai phản cách mạng, lật đổ chính quyền thực dân lập ra một chính quyền kiểu mới của dân, do dân, vì dân.

Nội dung phản ánh đúng về bước phát triển của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam so với các phong trào đấu tranh trước đó là

Nội dung phản ánh đúng về bước phát triển của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam so với các phong trào đấu tranh trước đó là khối liên minh công nông được hình thành.

Hai khẩu hiệu chính mà Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng trong phong trào cách mạng 1930-1931 là:

Hai khẩu hiệu chính mà Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng trong phong trào cách mạng 1930-1931 là Đả đảo chủ nghĩa đế quốc và Đả đảo phong kiến. Từ tháng 2 đến tháng 4-1930, đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân. Mục tiêu đấu tranh là đòi cải thiện đời sống: công nhân đòi tăng lương, .....

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X