Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 08/11/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là lực lượng nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là lực lượng công nhân, nông dân.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Luận cương chính trị (10 - 1930) xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là

Luận cương chính trị (10 - 1930) xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc, hai nhiệm vụ này có quan hệ khăng khít với nhau.

Những điểm hạn chế của Luận cương chính trị 1930?

Những điểm hạn chế của Luận cương chính trị 1930 là chưa vạch rõ được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa, đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai cấp tiểu tư sản và không thấy được khả năng phân hoá và lôi kéo một bộ phận giai cấp địa chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc

Luận cương chính trị của Đảng được thông qua tại Hội nghị:

Luận cương chính trị của Đảng được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 10/1930.

Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chinh trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khơi thảo và Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo?

Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chinh trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khơi thảo và Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo là Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa và nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam .....

Luận cương chính trị 10/1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là gì?

Luận cương chính trị 10/1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc.

Điểm khác nhau trong một số luận điểm cơ bản của Luận cương chính trị (10/1930) với Cương lĩnh chính trị đầu tiên là gì?

Điểm khác nhau trong một số luận điểm cơ bản của Luận cương chính trị (10/1930) với Cương lĩnh chính trị đầu tiên là về mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, về lực lượng cách mạng.

Đường lối chiến lược của cách mạng Đông Dương được xác định như thế nào trong Luận Cương chính trị (10-1930)?

Luận cương khẳng định tính chất của cuộc cách mạng Đông Dương (Đường lối chiến lược) lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa

Luận cương chính trị khác với cương lĩnh chính trị đầu tiên ở những điểm?

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc và Luận cương chính trị 10 / 1930 có sự khác nhau trong xác đinh nhiêm vụ cách mạng và lực lượng cách mạng.

Điểm giống nhau cơ bản giữa “Cương lĩnh chính trị” đầu tiên (đầu năm 1930) với “Luận cương chính trị” (10/1930) là đều

Phương pháp: So sánh, nhận xét.

Cách giải:

- Các đáp án A, C, D: đều là điểm khác của Luân cương chính trị và Cương lĩnh chính trị. Điểm khác này cũng chính là những hạn chế trong Luân cương mà đáng ra cần khắc phục trong các giai đoạn sau.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X