When I came into the room, two boys a picture book together.

Xuất bản: 27/05/2024 - Cập nhật: 28/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

When I came into the room, two boys ______ a picture book together.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đáp án đúng là B do “looked at” là đang nhìn vào.

Dịch: Khi tôi bước vào căn phòng, hai nhóc trai đang cùng nhìn vào một bức tranh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X