Mary takes part in a lot of activities during her voluntary trip to Mekong Delta

Xuất bản: 27/05/2024 - Cập nhật: 27/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Mary takes part in a lot of activities during her voluntary trip to Mekong Delta last month.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Lỗi sai ở đây là việc sử dụng thì hiện tại đơn “takes” không phù hợp với thời gian “last month” (tháng trước). Câu này nói về hành động đã xảy ra trong quá khứ nên cần dùng thì quá khứ đơn. Đúng phải là “took part.”"

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X