Some animals are in danger of extinction as humans are hunting it for meat.

Xuất bản: 27/05/2024 - Cập nhật: 27/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Some animals are in danger of extinction as humans are hunting it for meat.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đại từ “it” không phù hợp vì “animals” là số nhiều. Do đó, cần dùng đại từ số nhiều “them.”"

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X