Our group a new method to carry out the survey into teenagers' attitudes

Xuất bản: 27/05/2024 - Cập nhật: 28/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Our group ______ a new method to carry out the survey into teenagers' attitudes towards online learning.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đáp án đúng là D do “employed a new method” có nghĩa là sử dụng một phương pháp mới. Các đáp án còn lại khi kết hợp vào không có nghĩa.

Dịch: Nhóm của chúng tôi sử dụng một phương pháp mới nhằm thực hiện một khảo sát nhằm vào thái độ của thanh thiếu niên với việc học trực tuyến.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X