I think that her voice is than that of the other candidates.

Xuất bản: 27/05/2024 - Cập nhật: 28/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I think that her voice is ______ than that of the other candidates.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án đúng là A do so sánh hơn của tính từ “beautiful” là “more beautiful”

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X