Vùng đất quốc gia Việt Nam bao gồm vùng nào?

Xuất bản: 30/10/2020 - Cập nhật: 22/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Vùng đất quốc gia Việt Nam bao gồm vùng nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Vùng đất quốc gia Việt Nam bao gồm Đất liền, các đảo và quần đảo.
Vùng đất quốc gia bao gồm
Vùng đất của quốc gia là phần lãnh thổ, bao gồm toàn bộ phần lục địa và các đảo thuộc chủ quyền quốc gia.
Vùng lòng đất của quốc gia là toàn bộ phần nằm dưới vùng đất, vùng nước ở phía trong đường biên giới quốc gia. Theo nguyên tắc chung được mặc nhiên thừa nhận thì vùng lòng đất được kéo xuống tận tâm trái đất.
Lãnh thổ quốc gia gồm các bộ phận cấu thành là: vùng đất, vùng nước, vùng lòng đất, vùng trời. Vùng đất của quốc gia là phần lãnh thổ chủ yếu và thường chiếm phần lớn diện tích so với các phần lãnh thổ khác. Vùng đất lãnh thổ gồm toàn bộ phần đất lục địa và các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền quốc gia (kể cả các đảo ven bờ và các đảo xa bờ). Vùng đất quốc gia thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của một quốc gia. Vùng nước là toàn bộ các phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia.
Tuy nhiên, do vị trí địa lý và các yếu tố tự nhiên của từng quốc gia có biển hay không có biển mà các phần nước của mỗi quốc gia không giống nhau. Dựa theo vị trí, tính chất riêng từng vùng, người ta thường chia vùng nước thành các bộ phận: Vùng nước nội địa bao gồm nước ở các biển nội địa, hồ, ao, sông, ngòi, đầm… (kể cả tự nhiên và nhân tạo) nằm trên vùng đất liền hay biển nội địa. Vùng nước biên giới bao gồm các sông, hồ, biển nội địa nằm trên khu vực biên giới giữa các quốc gia.
Vùng đất của quốc gia trong tiếng Anh là Country land.
Định nghĩa "vùng đất của quốc gia" trong tiếng Anh như sau:
"The land of a country is the territorial part, including the entire continent and the islands under the national sovereignty.
The land area of ​​a country is the entire part of the land lying under the land, the water area inside the national border. According to the generally accepted general rule, the underground area is pulled down to the heart of the earth.
National territory includes the constituent parts of land, water area, underground area, and airspace. The land of the country is the main part of the territory and usually occupies the majority of the area compared to other parts of the territory. Territorial land includes the entire continental land and islands and archipelagos under national sovereignty (including coastal islands and offshore islands). National land belongs to the absolute and absolute sovereignty of a nation. Water bodies are all parts of water within national borders. However, due to geographical location and natural factors of each country with or without sea, the water parts of each country are not the same. Based on the location and characteristics of each region, people often divide the water area into parts: Inland water includes water in inland seas, lakes, ponds, rivers, canals, lagoons … (including natural and man-made) on land or inland sea. Boundary waters include inland rivers, lakes and seas located on the border areas between countries.”

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X