Với L là lực lượng lao động, E là số lao động có việc làm, và U là số lao động

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Với L là lực lượng lao động, E là số lao động có việc làm, và U là số lao động thất nghiệp, thì tỉ lệ thất nghiệp được tính bằng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Với L là lực lượng lao động, E là số lao động có việc làm, và U là số lao động thất nghiệp, thì tỉ lệ thất nghiệp được tính bằng: u = (U/L) x 100% = [(L-E)/L] x 100% = (1-E/L) x 100%

Giải thích:
Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ số thống kê được sử dụng để đo lường phần trăm người lao động mà không có việc làm trong một nhóm dân số cụ thể, thường là trong một quốc gia hoặc khu vực. Nó thể hiện sự chênh lệch giữa số người lao động có việc làm và số người lao động tổng cộng trong nhóm dân số đó.
Tỷ lệ thất nghiệp được tính theo công thức:
u = (U/L) x 100% = [(L-E)/L] x 100% = (1-E/L) x 100%
Trong đó: U là số người thất nghiệp, L là lực lượng lao động.
Lực lượng lao động (L) = số người có việc làm (E) + số người thất nghiệp (U)

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đặc điểm nào sau đây đúng với nguồn lao động nước ta:

Nguồn lao động nước ta có những đặc điểm như dồi dào, tăng nhanh, mỗi năm có thêm khoảng 1 triệu lao động, chất lượng nguồn lao động ngày càng được nâng cao, người lao động cần cù, sáng tạo có kinh nghiệm sản xuất phong phú, tiếp thu nhanh khoa học kĩ thuật.

Thế nào là lao động giản đơn?

Lao động giản đơn là lao động không cần trải qua đào tạo cũng có thể làm được.
Lý thuyết: Lao động giản đơn là những lao động mà bất cứ một người nào với một sức khỏe bình thường và điều kiện lao động bình thường cũng có thể tạo ra hay nói cách khác lao động giản đơn là lao động không đòi hỏi phải đào tạo về chuyên môn cũng có thể thực hiện được một công việc nào đó.

Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành:

Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

Đặc điểm nào dưới đây là hạn chế lớn nhất của nguồn lao động khu vực Đông Nam Á?

Đặc điểm hạn chế lớn nhất của nguồn lao động khu vực Đông Nam Á là tay nghề và trình độ chuyên môn cao còn hạn chế.

Giải thích: Liên hệ kiến thức về nguồn lao động ở Đông Nam Á, ta thấy nguồn lao động của Đông Nam Á dồi dào, nhưng lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao còn hạn chế. Dân đông trong khi điều kiện trình độ phát triển kinh tế chưa cao đã ảnh hưởng tới vấn đề việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đối tượng lao động được phân thành mấy loại?

Đối tượng lao động được chia làm 2 loại:
- Loại đã trải qua tác động của lao động được cải biến ít nhiều như sợi dệt vải, sắt thép để chế tạo máy.

Đâu không phải đặc điểm của nguồn lao động nước ta?

Nguồn lao động của nước ta đông và tăng nhanh, giàu kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, gắn bó với đất đai, cần cù, sáng tạo. Tuy nhiên, chất lượng lao động còn thấp, trình độ khoa học - kĩ thuật còn nhiều hạn chế.

Chất lượng nguồn lao động nước ta ngày càng được nâng cao lên là nhờ:

Chất lượng nguồn lao động nước ta ngày càng được nâng cao lên là nhờ những thành tựu trong phát triển văn hóa, giáo dục và y tế.

Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ theo hướng hiện đại đáp ứng nguồn lao động có kĩ thuật cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức là trách nhiệm:

Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ theo hướng hiện đại đáp ứng nguồn lao động có kĩ thuật cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức là trách nhiệm công dân.

Phát biểu nào sau đây đúng với nguồn lao động nước ta hiện nay?

Phát biểu đúng với nguồn lao động nước ta hiện nay là chất lượng của nguồn lao động nước ta ngày càng tăng lên do thành tựu của giáo dục, y tế.

Độ tuổi dân số vàng, cung cấp nguồn lao động dồi dào để phát triển đất nước không thuộc về quốc gia nào sau đây?

Độ tuổi dân số vàng, cung cấp nguồn lao động dồi dào để phát triển đất nước không thuộc về Nhật Bản.

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X