Vi phạm pháp luật không bao gồm dấu hiệu nào dưới đây ?

Xuất bản: 16/10/2020 - Cập nhật: 24/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vi phạm pháp luật không bao gồm dấu hiệu nào dưới đây ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Vi phạm pháp luật không bao gồm dấu hiệu làm trái chính sách.
Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu cơ bản sau:

  • Thứ nhất, là hành vi trái pháp luật
  • Thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện
  • Thứ ba, người vi phạm pháp luật có lỗi
=> Vi phạm pháp luật là hình vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Một trong những dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm phải

Một trong những dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm phải có lỗi.

Một trong những dấu hiệu cơ bản để xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm phải?

Một trong những dấu hiệu cơ bản để xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm phải có hành vi trái pháp luật.

Người uống rượu say gây ra hành vi vi phạm pháp luật được xem là:

Người uống rượu say gây ra hành vi vi phạm pháp luật được xem là bị hạn chế năng lực trách nhiệm pháp lí.

Công dân báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ tổ chức nào là thực hiện

Công dân báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ tổ chức nào là thực hiện quyền tố cáo.

Hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước là vi phạm

Hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước là vi phạm hành chính.

Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là thực hiện quyền

Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là thực hiện quyền tố cáo.

Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo

Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo quy định của pháp luật.

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X