Trong Cao trào kháng Nhật cứu nước, khẩu hiệu nào đáp ứng nguyện vọng cấp bách

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 14/06/2024 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong Cao trào kháng Nhật cứu nước, khẩu hiệu nào đáp ứng nguyện vọng cấp bách của nông dân?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, ở Bắc Kì và Trung Kì, Đảng ta đã đề ra khẩu hiệu: “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”. Khẩu hiệu đã đáp ứng được nguyện vọng cấp bách của nông dân, tạo thành phong trào đấu tranh mạnh mẽ chưa từng có.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hình thức hoạt động chủ yếu ở các đô thị trong cao trào kháng Nhật cứu nước là gì?

Hình thức hoạt động chủ yếu ở các đô thị trong cao trào kháng Nhật cứu nước là vũ trang tuyên truyền và diệt ác trừ gian.

Khẩu hiệu nào sau được nêu ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước?

Khẩu hiệu được nêu ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước là "Đánh đuổi phát xít Nhật - Pháp".

Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào "Phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói" đã diễn ra mạnh mẽ ở đâu?

Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào "Phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói" đã diễn ra mạnh mẽ ở Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Sự kiện lịch sử nào dưới đây nằm trong Cao trào kháng Nhật cứu nước?

Sự kiện lịch sử nằm trong Cao trào kháng Nhật cứu nước là khởi nghĩa Ba Tơ (11 - 3 - 1945) và phá kho thóc Nhật để giải quyết nạn đói.

Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắc kỳ với hình thức nào là chủ yếu?

Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắc kỳ với hình thức chiến tranh du kích cục bộ là chủ yếu.

Văn kiện nào của Đảng cộng sản Đông Dương đã phát động “Cao trào kháng Nhật cứu nước” của nhân dân Việt Nam (1945)?

Hội nghị ngày 12-3-1945 đã ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và quyết định phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước?

Qua cao trào kháng Nhật cứu nước, lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng được củng cố, phát triển vượt bậc, làm cho kẻ thù hoang mang suy yếu, thúc đẩy thời cơ cách mạng chín muồi. cao trào kháng Nhật cứu nước đã tập dượt cho quần chúng đấu tranh, báo hiệu giờ hành động quyết .....

Cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra trong khoảng thời gian:

Cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra từ 9 - 3 - 1945 đến 30 - 8 - 1945

Sự kiện nào sau đây không thuộc thời kì Cao trào kháng Nhật cứu nước?

Sự kiện chỉ thị sửa soạn khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh không thuộc thời kì Cao trào kháng Nhật cứu nước. 
Chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” của Tổng bộ Việt Minh được đưa ra từ tháng 5 - 1944, thời kì chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.

Vai trò nổi bật của Mặt trận Việt Minh trong cao trào kháng Nhật cứu nước ở nước ta là:

Vai trò nổi bật của Mặt trận Việt Minh trong cao trào kháng Nhật cứu nước ở nước ta là lãnh đạo quần chúng nổi dậy giành được chính quyền ở một số nơi.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X