Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trường (field): bản chất là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của chủ thể cần quản lý. Vì vậy trong một trường chỉ có thể có một kiểu dữ liệu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X