Trận đánh nào gây được tiếng vang lớn nhất ở Bắc Kì vào ngày 21 - 12 - 1873?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trận đánh nào gây được tiếng vang lớn nhất ở Bắc Kì vào ngày 21 - 12 - 1873?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X