Thực dân Pháp đã viện cớ gì để đưa quân tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất (1873)?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thực dân Pháp đã viện cớ gì để đưa quân tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất (1873)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X