Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết x ⋮39; x ⋮65 và x ⋮91

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 28/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết x ⋮39; x ⋮65 và x ⋮91

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Số tự nhiên nhỏ nhất biết x ⋮39; x ⋮65 và x ⋮91 thì x là 1365.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là?

Số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là 987654
Số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là 102345

Tìm số tự nhiên x, biết: (x−52).16 = 0

(x−52).16 = 0 Do 16 ≠ 0 => x−52=52 => x = 52

Cho hai số tự nhiên 99; 100. Hãy tìm số tự nhiên a để ba số đó lập thành ba số tự nhiên liên tiếp?

Cho hai số tự nhiên 99; 100. Số tự nhiên a để ba số đó lập thành ba số tự nhiên liên tiếp là 98 và 101

Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết x ⋮45; ,x ⋮ 110 và x ⋮75.

Số tự nhiên x nhỏ nhất biết x ⋮45; ,x ⋮ 110  và x ⋮75. X là 4950.

Tìm số tự nhiên x, biết: 27.(x−16) = 27

Ta có: 27.(x−16) = 27 => x - 16 = 1 => x = 1 + 16 = 17 => Đáp án C

Tìm số tự nhiên có ba chữ số biết rằng số đó là bội của 18 và các chữ số của nó tỉ lệ với 1;2;3

Số tự nhiên có ba chữ số : 396 và 936 thỏa mãn điều kiện là bội của 18 và các chữ số của nó tỉ lệ với 1;2;3.

Một số tự nhiên A được chia ra thành 3 phần tỉ lệ nghịch với các số $\dfrac{5}{2}{;}\dfrac{4}{3}{;}{6}$. Biết tổng các bình phương của ba phần này là 24309. Tìm số tự nhiên A ban đầu

Một số tự nhiên A được chia ra thành 3 phần tỉ lệ nghịch với các số $\dfrac{5}{2}{;}\dfrac{4}{3}{;}{6}$. Biết tổng các bình phương của ba phần này là 24309. 
Số tự nhiên A ban đầu là: 237.

Tìm số tự nhiên x sao cho x + 6 = 4

Với x + 6 = 4 thì không có x nào thỏa mãn điều kiện đề bài. Do đó x={∅}

Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 300 < n < 500 sao cho: n chia 15 dư 8 chia 35 dư 13.

Số tự nhiên n thỏa mãn 300 < n < 500 sao cho: n chia 15 dư 8 chia 35 dư 13 là 398.

đề trắc nghiệm toán 6 mới nhất

X