Trắc nghiệm Toán 6 chương 1 bài 18 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 1 bài 18 Đại số có đáp án.

Câu 1. Tìm BCNN(38,76)
Câu 2. Tìm BCNN(29,58)
Câu 3. Tìm x lớn nhất biết x + 220 và x + 180 đều chia hết cho x.
Câu 4. Tìm x lớn nhất biết x + 495 và 195 - x đều là bội của x
Câu 5. Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết x ⋮45; ,x ⋮ 110 và x ⋮75.
Câu 6. Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất biết x ⋮39; x ⋮65 và x ⋮91
Câu 7. Tìm x lớn nhất biết x + 160 và x + 300 đều là bội của x?
Câu 8. Tìm một số tự nhiên biết tích của ước số lớn nhất với bội số nhỏ nhất khác 0 của nó là 256 .
Câu 9. Tìm một số tự nhiên biết tích của ước số lớn nhất với bội số nhỏ nhất khác 0 của nó là 484.
Câu 10. Tìm số tự nhiên n lớn nhất có 3 chữ số sao cho n chia 8 dư 7, chia 31 dư 28.
Câu 11. Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 300 < n < 500 sao cho: n chia 15 dư 8 chia 35 dư 13.
Câu 12. Cho a;b có BCNN(a;b) = 630; ƯCLN(a;b) = 18. Có bao nhiêu cặp số a;b thỏa mãn?
Câu 13. Cho a;b có BCNN(a;b) = 900; ƯCLN(a;b) = 36. Có bao nhiêu cặp số a;b thỏa mãn?
Câu 14. Tìm hai số tự nhiên a,b (a < b). Biết a + b = 20,BCNN(a,b) = 15.
Câu 15. Tìm hai số tự nhiên a,b (a < b). Biết a + b = 36, BCNN(a,b) = 80.

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 1 bài 18 Đại số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 9 C
Câu 2 B Câu 10 A
Câu 3 C Câu 11 B
Câu 4 A Câu 12 D
Câu 5 C Câu 13 C
Câu 6 B Câu 14 D
Câu 7 B Câu 15 A
Câu 8 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X