Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 8 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 8 Đại số có đáp án.

Câu 7. Chọn câu đúng.

A. (-7)+1100+(-13)+(-1100)=20

B. (-7)+1100+(-13)+(-1100)=-20

C. (-7)+1100+(-13)+(-1100)=30

D. (-7)+1100+(-13)+(-1100)=-10

Câu 8. Chọn câu đúng.

A. -2019+(-21+75+2019)=44

B. -2019+(-21+75+2019)=-44

C. -2019+(-21+75+2019)=54

D. -2019+(-21+75+2019)=-54

Câu 17. Chọn câu trả lời đúng nhất. Giá trị của P=2001-(53+1579)-(-53) là

A. là số nguyên âm

B. là số nguyên dương

C. là số nhỏ hơn -2

D. là số nhỏ hơn 100

Câu 18. Chọn câu trả lời đúng nhất. Giá trị của P=1914-(978-1786)- (-978) là:

A. là số nguyên âm

B. là số nguyên dương

C. là số nhỏ hơn 0

D. là số nhỏ hơn 100

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 8 Đại số

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 13B
Câu 2BCâu 14B
Câu 3ACâu 15A
Câu 4ACâu 16A
Câu 5DCâu 17B
Câu 6DCâu 18B
Câu 7BCâu 19D
Câu 8CCâu 20D
Câu 9ACâu 21A
Câu 10ACâu 22A
Câu 11CCâu 23D
Câu 12C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X