Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 9 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 9 Đại số có đáp án.

Câu 1. Nếu a + c = b + c thì
Câu 2. Nếu a - b = c - b thì:
Câu 3. Cho b$∈$ Z và b - x = - 9. Tìm x
Câu 4. Cho b $∈$Z và x - ( - b) = 18. Tìm x
Câu 5. Tìm x biết x + 7 = 4
Câu 6. Tìm x biết x + 17 = 8.
Câu 7. Số nguyên x nào dưới đây thỏa mãn x - 8 = 20?
Câu 8. Số nguyên x nào dưới đây thỏa mãn x - 11 = - 99?
Câu 9. Có bao nhiêu số nguyên x sao cho x + 90 = 198?
Câu 10. Có bao nhiêu số nguyên x sao cho 90 - x = - 17?
Câu 11. Tìm số nguyên a biết |a| = 16
Câu 12. Tìm số nguyên a biết |a| = |- 56|.
Câu 13. Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn |x - 5| = 7?
Câu 14. Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn |x + 27| = 59?
Câu 15. Nếu x - ( - b) = - (a - c) thì x bằng
Câu 16. Nếu x - c = a - (a + c + b) thì x bằng:
Câu 17. Nếu (b - c) + x = - (a - b + c) thì x bằng
Câu 18. Nếu (b + c) - (12 - x) = b - c + 12 thì x bằng:
Câu 19. Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số: 7, - 3 và x bằng 4.
Câu 20. Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số: 17, - 371 và x bằng - 125.
Câu 21. Tìm x biết x - 35 = - 90 - |- 78|
Câu 22. Tìm x biết - x - 14 + 35 = - 26 - ( - 11)

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 9 Đại số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 12 C
Câu 2 D Câu 13 C
Câu 3 C Câu 14 C
Câu 4 C Câu 15 A
Câu 5 A Câu 16 A
Câu 6 A Câu 17 A
Câu 7 B Câu 18 A
Câu 8 B Câu 19 B
Câu 9 D Câu 20 B
Câu 10 D Câu 21 D
Câu 11 C Câu 22 D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X