Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 12 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 12 Đại số có đáp án.

Câu 2. Giá trị biểu thức M=(-192873).(-2345).$\left({-{4}}\right)^{5}$.0 là:

A. -192873

B. 1

C. 0

D. (-192873).(-2345).$\left({-{4}}\right)^{5}$

Câu 3. Viết lại tích (-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3) dưới dạng một lũy thừa

A. ${2}^{3}.(-{3})^{3}$

B. -${2}^{3}$.${3}^{3}$

C. ${6}^{3}$

D. -${6}^{3}$

Câu 5. Điền hai số tiếp theo vào dãy số sau: -2; 4; -8; 16; ...

A. 32 và 64

B. - 32 và 64

C. 32 và - 64

D. - 32 và - 64

Câu 8. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Khi nhân một số âm với hai số dương ta được kết qủa là một số dương

B. Khi nhân hai số âm với một số dương ta được kết qủa là một số âm

C. Khi nhân hai số âm với hai số dương ta được kết qủa là một số dương

D. Khi nhân một số âm với ba số dương ta được kết qủa là một số dương

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 12 Đại số

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2CCâu 7D
Câu 3CCâu 8C
Câu 4ACâu 9A
Câu 5BCâu 10C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X