Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 12 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 12 Đại số có đáp án.

Câu 1. Tính nhanh (-5).125.(-8).20.(-2) ta được kết quả là:
Câu 2. Giá trị biểu thức M=(-192873).(-2345).$\left({-{4}}\right)^{5}$.0 là:
Câu 3. Viết lại tích (-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3) dưới dạng một lũy thừa
Câu 4. Giá trị của biểu thức 27.(-13) + 27.(-27) + (-14).(-27) là:
Câu 5. Điền hai số tiếp theo vào dãy số sau: -2; 4; -8; 16; ...
Câu 6. Điền số thích hợp vào chỗ ...: 17.(... + 7) = 17.(-5) + 17.7
Câu 7. Giá trị của m.${n}^{2}$ với m = 3, n = -5 là:
Câu 8. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
Câu 9. Giá trị của biểu thức (-63).(1-299) - 299.63 là:
Câu 10. Tích $\left({-{4}}\right)^{2}$.(-2) bằng

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 12 Đại số

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2CCâu 7D
Câu 3CCâu 8C
Câu 4ACâu 9A
Câu 5BCâu 10C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X