Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 11 Đại số

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 11 Đại số có đáp án.

Câu 2. Chọn câu đúng

A. (-20).(-5) = -100

B. (-50).(-12) = 600

C. (-18).25 = -400

D. 11.(-11) = -1111

Câu 3. Chọn câu sai:

A. (-19).(-7) > 0

B. 3.(-121) < 0

C. 45.(-11) < -500

D. 46.(-11) < -500

Câu 5. Tích (-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-3) bằng:

A. ${3}^{8}$

B. $-{3}^{7}$

C. ${3}^{7}$

D. $-{3}^{8}$

Câu 6. Trong các khẳng định sau khẳng định đúng là:

A. Nếu a.b > 0 thì a và b là hai số nguyên dương

B. Nếu a.b > 0 thì a và b là hai số nguyên âm

C. Nếu a.b = 0 thì a = 0 và b = 0

D. Nếu a.b < 0 thì a và b là hai số nguyên khác dấu

Câu 8. Chọn đáp án đúng

A. (-8).(-7) < 0

B. (-15).3 > (-2).(-3)

C. 2.18 = (-6).(-6)

D. (-5).6 > 0

đáp án Trắc nghiệm Toán 6 chương 2 bài 11 Đại số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 6 D
Câu 2 B Câu 7 B
Câu 3 C Câu 8 C
Câu 4 B Câu 9 B
Câu 5 B Câu 10 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X