They had had all their ducks in a row, ready to go when the departure time

Xuất bản: 27/05/2024 - Cập nhật: 27/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

They had had all their ducks in a row, ready to go when the departure time came.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chuẩn bị tốt

Chuẩn bị kém

Được tổ chức hoàn hảo

Được lên kế hoạch kỹ càng

-> Đáp án đúng là B do “All their ducks in a row” nghĩa là chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng. Từ trái nghĩa với cụm này là “badly prepared” (chuẩn bị tồi). Các từ khác đều mang ý nghĩa chuẩn bị tốt."

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X