A. chemist B. chapter C. childhood D. champion

Xuất bản: 27/05/2024 - Cập nhật: 27/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. chemist

B. chapter

C. childhood

D. champion

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

A. chemist /ˈkemɪst/

B. chapter /ˈtʃæptər/

C. childhood /ˈtʃaɪldhʊd/

D. champion /ˈtʃæmpiən/

Giải thích:

Đáp án đúng là A do phần gạch chân trong từ “chemist” (ch) được phát âm là /k/, trong khi trong các từ còn lại, “ch” được phát âm là /tʃ/."

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X