She is such a very generous woman. She has given most of her wealth to a charity

Xuất bản: 27/05/2024 - Cập nhật: 27/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

She is such a very generous woman. She has given most of her wealth to a charity organization.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nhỏ nhen, bủn xỉn

Tốt bụng

Thân thiện

Hiêu khách

-> Đáp án đúng là A do “generous” có nghĩa là rộng lượng, hào phóng. Từ trái nghĩa với “generous” là “mean” (keo kiệt, bủn xỉn). Các từ khác không mang nghĩa trái ngược với “generous”"

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X