The rain_______ . I _______ to the market yet because of the rain.

01/12/2020 186

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete the sentence.
The rain_______ . I _______ to the market yet because of the rain.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
Thì HTHT diễn tả một sự việc vừa mới kết thúc ở hiện tại (just).
"Yet" (chưa) dùng trong câu phủ định hoặc nghi vấn ở thì HTHT.
Cấu trúc: S + have/ has + Vp2
=> The rain has just stopped. I have not gone to the market yet because of the rain.
Tạm dịch: Mưa vừa mới ngớt. Tôi chưa đi chợ được vì trời mưa.

Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X