Amanda ________ lunch, so she'll come and see us now.

01/12/2020 231

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete the sentence.
Amanda ________ lunch, so she'll come and see us now.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
Dùng thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã
diễn ra và kết thúc (already: đã rồi => hiện tại hoàn thành)
Cấu trúc: S + has/have already + Vp2
=> Amanda has already had lunch, so she'll come and see us now.
Tạm dịch: Amanda đã ăn trưa rồi, nên cô ấy sẽ đến và gặp chúng tôi bây giờ.

Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X