Spending time studying abroad can provide an excellent opportunity to make new

01/12/2020 78

Câu Hỏi:
Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions.
Spending time studying abroad can provide an excellent opportunity to make new contacts and build invaluable relationships with peers from around the world.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
abroad (adv): ở nước ngoài
in a foreign country: ở nước ngoài
in your own country: ở đất nước của bạn
all over the world: trên toàn thế giới
in your mother country: ở nước mẹ của bạn
=> in a foreign country = abroad
Tạm dịch: Dành thời gian học tập ở nước ngoài có thể cho bạn một cơ hội tuyệt vời để kết thêm nhiều bạn mới và xây dựng mối quan hệ vô giá với các đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới.
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X