Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là 11. Công thức của saccarozơ là C₁₂H₂₂O₁₁.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X