Chất nào sau đây phản ứng với nước sinh ra khí H2?

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 08/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây phản ứng với nước sinh ra khí H2?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Na phản ứng với nước sinh ra khí H2.
PTHH:
Na + H2O → NaOH + H2
Phản ứng Na + H2O là một phản ứng hóa học giữa natri và nước, tạo thành hidroxit natri và sản phẩm khí hiđro.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là:

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là Na, Ba, K

Chất nào sau đây không tan trong nước lạnh

Trong các chất glucozơ, tinh bột, fructozơ, saccarozơ thì chất không tan trong nước lạnh là tinh bột.

  • Glucozơ là chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước
  • Fructozơà chất rắn kết tính, dễ tan trong nước
  • Saccarozơ tan tốt trong nước, độ tan tăng nhanh theo nhiệt độ.

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là Na, Ba, K

Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là Na

$2 Na +2 H _{2} O \rightarrow 2 NaOH + H _{2}$

Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là Be

Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

Trong các kim loại: Be, K, Ba, Na. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là Be

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường thu được dung dịch có môi trường kiềm là

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường thu được dung dịch có môi trường kiềm là Na, Ba, K

Trong các kim loại: Na, Ca, Fe và Cu, số kim loại phản ứng với nước ở điều kiện thường là

Trong các kim loại: Na, Ca, Fe và Cu, số kim loại phản ứng với nước ở điều kiện thường là 2 (Na. Ca)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X