She looks very exhausted because she _______ all night.

01/12/2020 126

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete the sentence.
She looks very exhausted because she _______ all night.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
Thì HTHTTD cũng có thể diễn tả hành động liên tục không bị gián đoạn.
Dấu hiệu: all night
Cấu trúc: S + have/ has been + Ving
=> She looks very exhausted because she has been working all night.
Tạm dịch: Cô ấy trông rất mệt mỏi vì đã làm việc suốt đêm rồi.
Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X