He ______ on the phone for hours.

01/12/2020 186

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete the sentence.
He ______ on the phone for hours.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
T
Thì HTHTTD diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn còn đang tiếp diễn, hoặc vừa mới kết thúc.
Dấu hiệu: for hours
Cấu trúc: S + have/ has been + Ving
=> He has been talking on the phone for hours.
Tạm dịch: Anh ấy đã nói chuyện qua điện thoại hàng giờ liền.

Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X