Sau thời gian ở Nhật Bản, Phan Bội Châu đã đến đâu để tiếp tục hoạt động?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 18/06/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sau thời gian ở Nhật Bản, Phan Bội Châu đã đến đâu để tiếp tục hoạt động?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sau thời gian ở Nhật Bản, Phan Bội Châu đã đến Trung Quốc để tiếp tục hoạt động

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Năm 1904, Phan Bội Châu thành lập tổ chức nào sau đây?

Năm 1904, Phan Bội Châu thành lập tổ chức Hội Duy tân

Giải thích: Năm 1904, Phan Bội Châu thành lập Hội Duy tân nhằm mục đích: Đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.

Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhật Bản giúp đỡ đánh Pháp, Phan Bội Châu đã tổ chức phong trào

Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhật Bản giúp đỡ đánh Pháp, Phan Bội Châu đã tổ chức phong trào Đông du .
Phong trào Đông du (1905 - 1909)
* Nguyên nhân của phong trào:
- Nhật Bản là nước duy nhất ở châu Á nhờ đi theo con đường tư bản chủ nghĩa mà thoát khỏi ách thống trị của tư bản Âu - Mĩ, lại có cùng màu da, cùng nền văn hóa Hán học với Việt Nam.

Năm 1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội và chủ trương thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam là do ảnh hưởng của

Năm 1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội và chủ trương thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam là do ảnh hưởng của cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc.

Phan Bội Châu và các đồng chí của ông chủ trương thành lập Hội Duy tân nhằm mục đích gì?

Phan Bội Châu và các đồng chí của ông chủ trương thành lập Hội Duy tân nhằm mục đích : Đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Việt Nam.

Cho các sự kiện sau:
1. Phan Bội Châu lập Việt Nam Quang phục hội.
2. Phan Bội Châu lập Hội Duy Tân.
3. Phan Bội Châu bị Pháp bắt.
4. Đưa học sinh sang Nhật học.
Hãy sắp xếp theo thứ tự thời gian

Thời gian các sự kiện diễn ra như sau:
2. Phan Bội Châu lập Hội Duy tân. (5-1904)
4. Đưa học sinh sang Nhật học. (10-1905).
1. Phan Bội Châu lập Việt Nam Quang phục hội. (6-1912)
3. Phan Bội Châu bị Pháp bắt. (24-12-1913)
=> Thứ tự đúng là 2, 4, 1, 3.

Phan Bội Châu từ Thái Lan quay trở lại Trung Quốc, vì:

Phan Bội Châu từ Thái Lan quay trở lại Trung Quốc, vì cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc nổ ra, triều đình Mãn Thanh bị lật đổ, Chính phủ Dân quốc được thành lập, thi hành hàng loạt chính sách dân chủ tiến bộ

Tháng 6/1912, sau khi giải tán Duy Tân hội thì Phan Bội Châu đã chủ trương thành lập tổ chức nào?

Tháng 6/1912, sau khi giải tán Duy Tân hội thì Phan Bội Châu đã chủ trương thành lập tổ chức Việt Nam Quang phục hội

Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có điểm gì mới so với Phan Bội Châu?

Ngay từ đầu, Nguyễn Ái Quốc đã hướng sang phương Tây để tìm kiếm con đường cứu nước mới cho dân tộc. Còn Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX lại hướng sang phương Đông với tấm gương Nhật Bản - một nước đồng chủ, đồng văn với Việt Nam để cầu viện. Đây chính là điểm mới trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái .....

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X