Participating in charitable activities helps students to develop their skills.

Xuất bản: 27/05/2024 - Cập nhật: 28/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Participating in charitable activities helps students to develop their ______ skills.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đáp án đúng là D do “social skills” là kỹ năng xã hội, cụm từ này là hợp lý nhất trong ngữ cảnh.

Dịch: Tham gia vào các hoạt động thiện nguyện giúp cho học sinh phát triển kỹ năng xã hội"

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X