Jane will go to sleep .

Xuất bản: 27/05/2024 - Cập nhật: 28/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Jane will go to sleep ______ .

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đáp án đúng là B do hành động “Jane will go to sleep” sẽ xảy ra khi “she finishes her homework” nên phải dùng thì hiện tại đơn để chỉ một hành động tương lai gần.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X