Ở chế độ trang dữ liệu (Datasheet View) không cho phép

Xuất bản: 24/09/2020 - Cập nhật: 02/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ở chế độ trang dữ liệu (Datasheet View) không cho phép

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ở chế độ trang dữ liệu (Datasheet View) không cho phép thay đổi cấu trúc bảng, biểu mẫu.
Giải thích
Chế độ trang dữ liệu (Datasheet View): Dùng để hiển thị dữ liệu dạng bảng, cho phép xem, xóa hoặc thay đổi dữ liệu đã có.
Ở chế độ trang dữ liệu (Datasheet View) không cho phép thay đổi cấu trúc bảng, biểu mẫu.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X