Một vật nằm yên có thể có

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 08/08/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một vật nằm yên có thể có

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ta có, một vật nằm yên => Vận tốc của vật bằng 0.
=> Một vật nằm yên có thể có thế năng (không thể có vận tốc, động lượng hay động năng vì vận tốc của vật bằng 0)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X