Một phân tử ADN có số nuclêôtit loại A chiếm 15%. Tỉ lệ fracA+TG+X của gen là

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một phân tử ADN có số nuclêôtit loại A chiếm 15%. Tỉ lệ $\frac{A+T}{G+X}$ của gen là bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X