Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đường phân:1 Glucozo → 2 Axit piruvic + 2ATP + 2NADH

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Quá trình đường phân trong hô hấp ở thực vật là phân giải phân tử glucozơ

Quá trình đường phân trong hô hấp ở thực vật là phân giải phân tử glucozơ đến axit piruvixc diễn ra ở tế bào chất.
1 Glucozo → 2 Axit piruvic + 2ATP + 2NADH

Sản phẩm của phân giải kị khí (đường phân và lên men) từ axit piruvic là

Lên men: axit piruvic lên men tạo thành rượu etilic và CO2 hoặc tạo thành axit lactic

Trong quá trình hô hấp, giai đoạn đường phân có đặc điểm

Giai đoạn đường phân có đặc điểm: kị khí và xảy ra trong tế bào chất

Trong hô hấp quá trình đường phân xảy ra ở đâu?

Giai đoạn đường phân diễn ra tại tế bào chất

Sau giai đoạn đường phân, axit piruvic được chuyển hóa thành axetyl - CoA và được phân giải tiếp ở

Sau giai đoạn đường phân, axit piruvic được chuyển hóa thành axetyl - CoA và được phân giải tiếp ở trong chất nền của ti thể

Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ tạo ra

Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ tạo ra: 2 axit piruvic + 2 ATP

Sơ đồ nào sau đây biểu thị cho giai đoạn đường phân?

Quá trình đường phân trong hô hấp ở thực vật là phân giải phân tử glucozơ đến axit piruvixc diễn ra ở tế bào chất

Giai đoạn đường phân diễn ra tại

Giai đoạn đường phân diễn ra tại tế bào chất

Sơ đồ tóm tắt nào sau đây thể hiện đúng quá trình đường phân?

Quá trình đường phân là quá trình phân giải glucose thành axit pyruvic

Sơ đồ thể hiện đúng quá trình đường phân là Glucozo → axit piruvic + ATP + NADH

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X