It's careless of to leave your phone on the train.

Xuất bản: 27/05/2024 - Cập nhật: 28/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

It's careless of ______ to leave your phone on the train.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đáp án đúng là D do cấu trúc “It’s careless of somebody + to do sth” nghĩa là “Bạn thật cẩu thả khi làm gì đó”

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X