Choosing career to pursue after school is not easy for some students.

Xuất bản: 27/05/2024 - Cập nhật: 28/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Choosing ______ career to pursue after school is not easy for some students.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đáp án B là đáp án đúng do “a career” là danh từ đếm được số ít, vì vậy cần mạo từ “a”

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X