In some institutions, A-levels can also be awarded in combination with other

01/12/2020 279

Câu Hỏi:
Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.
In some institutions, A-levels can also be awarded in combination with other ______, such as International Baccalaureate certificates.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
examinations (n): kỳ thi
qualifications (n): bằng cấp
courses (n): khóa học
levels (n): mức độ
=> In some institutions, A-levels can also be awarded in combination with other qualifications, such as International Baccalaureate certificates.
Tạm dịch: Trong một số trường, chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao cũng có thể được trao cùng với các bằng cấp khác, chẳng hạn như chứng chỉ Tú tài Quốc tế.
Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X