Choose the word that has main stress placed differently from the others. Trắc

01/12/2020 79

Câu Hỏi:
Choose the word that has main stress placed differently from the others.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
expert /ˈekspɜːt/
control /kənˈtrəʊl/
limit /ˈlɪmɪt/
injury /ˈɪndʒəri/
Trọng âm ở câu B rơi vào âm 2, còn lại là âm 1.

Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X