Hoạt động nào sau đây không có ý nghĩa lớn đối với việc làm thay đổi sự phân

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hoạt động nào sau đây không có ý nghĩa lớn đối với việc làm thay đổi sự phân công lao động theo lãnh thổ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hoạt động không có ý nghĩa lớn đối với việc làm thay đổi sự phân công lao động theo lãnh thổ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là Phát triển khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X