Hòa tan hoàn toàn 37,90 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe(OH)3, FeCO3 (phần trăm

Xuất bản: 21/06/2024 - Cập nhật: 21/06/2024 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Hòa tan hoàn toàn 37,90 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe(OH)3, FeCO3 (phần trăm khối lượng nguyên tố O có trong X là 29,55%) bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl 36,86%. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa một chất tan duy nhất M và 4,60 gam hỗn hợp khí Z, tỉ khối hơi của Z so với hiđro là 11,50. Khi làm lạnh dung dịch Y đến 10°C thấy tách ra tinh thể muối T là FeCl2.4H2O. Lọc và hòa tan toàn bộ T trong lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được V lít khí (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, độ tan của M ở nhiệt độ 10°C là 62,40 gam, sản phẩm khử của S+6 là SO2 duy nhất. Giá trị của V là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Z gồm CO2 (0,1) và H2 (0,1)
Y chứa một chất tan duy nhất là FeCl2 (x mol)
Quy đổi X thành Fe (x), O (37,9.29,55%/16 = 0,7), C (0,1), H (y)
mX = 56x + y + 0,7.16 + 0,1.12 = 37,9
nHCl = 2x, bảo toàn O → nH2O = 0,7 – 0,1.2 = 0,5
Bảo toàn H: 2x + y = 0,1.2 + 0,5.2
→ x = 0,45; y = 0,3
mddY = mX + mddHCl – mZ = 122,42
nFeCl2.4H2O tách ra = a mol
→ C%FeCl2 bão hòa = 127(0,45 – a)/(122,42 – 199a) = 62,4/(100 + 62,4)
→ a = 0,2
→ mFeCl2.4H2O = 199a = 39,8 gam
Bảo toàn electron → nSO2 = a/2 = 0,1
Bảo toàn Cl → nHCl = 2a = 0,4
→ n khí tổng = 0,5 → V = 11,2 lít

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X