Để xác định hàm lượng lưu huỳnh trong một loại nhiên liệu người ta lấy 100 gam

Xuất bản: 21/06/2024 - Cập nhật: 21/06/2024 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Để xác định hàm lượng lưu huỳnh trong một loại nhiên liệu người ta lấy 100 gam nhiên liệu đó và đốt cháy hoàn toàn. Khí tạo thành chỉ chứa cacbon đioxit, lưu huỳnh đioxit và hơi nước được dẫn vào nước tạo ra 500 ml dung dịch. Biết rằng tất cả lưu huỳnh đioxit đã tan vào dung dịch. Lấy 10 ml dung dịch này cho tác dụng với dung dịch K2Cr2O7 5.10-3 mol/l (chứa H2SO4 loãng dư) thì thể tích dung dịch K2Cr2O7 cần dùng là 17,5 ml. Phần trăm khối lượng của lưu huỳnh trong loại nhiên liệu trên là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Bảo toàn electron: 2nSO2 = 6nK2Cr2O7
$nK2Cr2O7 = 0,0175.5.10^{-3} = 8,75.10^{-5}$
→ $nSO2 (trong 10 mL) = 2,625.10^{-4}$
→ nSO2 (trong 500 mL) = 0,013125
→ %S = 32.0,013125/100 = 0,42%

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X