Dưới tác dụng ánh sáng, auxin phân bố như thế nào để thân cây hướng sáng dương?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Dưới tác dụng ánh sáng, auxin phân bố như thế nào để thân cây hướng sáng dương?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hàm lượng auxin phân bố không đều ở thân: Phân bố nhiều ở phía ít ánh sáng; phân bố ít ở phía được chiếu sáng

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Auxin hoạt động như thế nào mà khi đặt cây nằm ngang, thì rễ cây hướng đất dương?

Auxin phân bố nhiều ở mặt dưới của rễ, hàm lượng auxin quá cao gây ức chế phân chia tế bào ở mặt dưới, tế bào phía trên phân chia và lớn lên nhiều hơn so với các tế bào phía dưới làm rễ cong theo chiều hướng đất.

Tác dụng nào dưới đây không phải vai trò sinh lý của auxin

Auxin không có tác dụng kích thích sự ra hoa

Auxin có vai trò:

Auxin có vai trò: kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra rễ phụ.
Auxin có tác dụng tốt đến các quá trình sinh trưởng của tế bào, hoạt động của tầng phát sinh, sự hình thành rễ, hiện tượng ưu thế ngọn, tính hướng động của thực vật, sự sinh trưởng của quả và tạo ra quả không hạt... Auxin kích thích sự sinh trưởng giãn của tế bào.

Auxin ức chế quá trình nào sau đây?

Ưu thế ngọn là hiện tượng : Auxin được tạo ra ở mô phân sinh ngọn ức chế sinh trưởng của các chồi bên

Người ta sư dụng Auxin tự nhiên (AIA) và Auxin nhân tạo (ANA, AIB) để:

Người ta sư dụng Auxin tự nhiên (AIA) và Auxin nhân tạo (ANA, AIB) để kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.

Auxin hoạt động theo cơ chế nào mà khi đặt cây đang nảy mầm nằm ngang, thì thân cây Hướng đất âm?

Auxin phân bố nhiều ở mặt dưới của thân, kích thích tế bào vùng này phân chia và lớn lên làm thân cuốn cong lên phía trên,

Auxin có tác động gì đến thân và rễ cây?

Auxin kích thích tế bào lớn lên và kích thích tốc độ phân chia nhanh của tế bào.

Nghiên cứu ảnh hướng của ảnh sáng đối với sự sinh trưởng của thực vật, người ta làm thi nghiệm: Gieo 1 số hạt thóc vào chậu và đặt hên cạnh một bóng điện sáng. Sau vài ngày có hiện tượng cây mọc cong về phía nguồn sáng. Phân tích tế bào thì thấy lượng auxin ở phía không được chiếu sáng cao hơn phía .....

Cây mọc cong về phía nguồn sáng do sự sinh trưởng của các tế bào phía không được chiếu sáng nhanh hơn phía được chiếu sáng, lượng auxin ở phía không được chiếu sáng nhiều hơn phía được chiếu sáng và kích thích các tế bào sinh trưởng

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X