Điều nào sau đây không đúng về gen IFN?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Điều nào sau đây không đúng về gen IFN?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X