Để định dạng, tính toán, tổng hợp và in dữ liệu, ta dùng:

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Để định dạng, tính toán, tổng hợp và in dữ liệu, ta dùng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

+ Báo cáo (report) được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra. !!+ Bảng (table) dùng để lưu trữ dữ liệu !!+ Mẫu hỏi (query) dùng để sắp xêp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng !!+ Biểu mẫu (form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiện thông tin.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 12 mới nhất

X