Đặc điểm không đúng khi nói về sự thay đổi của nhiệt độ là:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặc điểm không đúng khi nói về sự thay đổi của nhiệt độ là:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 18

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X