Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1CnH2n+1. Hiđrocacbon đó

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc loại

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tỉ lệ $\frac{ n _{ H _{2}}}{ n _{ c }}=\frac{ n +\frac{1}{2}}{ n }=1+\frac{1}{2 n }>1 \rightarrow$ cho biết hidrocacbon đó thuộc dãy đồng đằng ankan.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X