Choose the word that has main stress placed differently from the others.

01/12/2020 11

Câu Hỏi:
Choose the word that has main stress placed differently from the others.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
support /səˈpɔːt/
repeat /rɪˈpiːt/
increase /ɪnˈkriːs/
broaden /ˈbrɔːdn/
Trọng âm ở câu D rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
punishment /ˈpʌnɪʃmənt/
government /ˈɡʌvənmənt/
journalism /ˈdʒɜːnəlɪzəm/
organization /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn/
Trọng âm ở câu D rơi vào âm 4, còn lại là âm 1.
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
resource /rɪˈsɔːs/
average /ˈævərɪdʒ/
college /ˈkɒlɪdʒ/
method /ˈmeθəd/
Trọng âm ở câu A rơi vào âm 2, còn lại là âm 1.
Đáp án cần chọn là: A
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
expert /ˈekspɜːt/
control /kənˈtrəʊl/
limit /ˈlɪmɪt/
injury /ˈɪndʒəri/
Trọng âm ở câu B rơi vào âm 2, còn lại là âm 1.

Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X